Kontaktperson:

Ordförande

Marcus Lepola
E-post: egentligafinland@nylandsbrigadsgille.fi

Verksamhet och historia

År 1999 beslöts återuppliva lokalavdelningens verksamhet. En möteskallelse publicerades, ”Bästa vän av Nylands Brigad”. Mötet hölls på Kankas Gård i Masku, ny styrelse valdes representerande de olika regionerna inom Åboland. Verksamheten tog sikte på att hålla kontakten till Gillet och Brigaden. Genom att vara medlem i Gillet och som medlemsförmån erhålla tidskriften Fanbäraren nås man av kontinuerlig information om Brigaden, personalen, beväringarna och Marinen.

År 1984 hade man börjat diskutera möjligheterna att grunda en lokalavdelning i Åboland.

I Åbo Underrättelser av den 17 oktober 1986 ingick uppmaningen ”Åbolänningar stöd Brigaden!”. Vid den här tidpunkten hade Gillet sju medlemmar i Åboland.

För att uppnå kongruens mellan medlemmarnas boningsorter och Brigadens rekryterings-område ändrades lokalavdelningens namn år 2017 till Lokalavdelningen i Egentliga Finland.

För närvarande har 138 medlemmar tecknat sig tillhöra Lokalavdelningen i Egentliga Finland

Lokalavdelningen är medlem i Varsinais-Suomen Kiltapiiri.

Sedan år 2015 har en stor del av lokalavdelningens verksamhet varit inriktad på aktiviteter i Försvarsutbildningsföreningen-MPK:s jämte dess Sjöförsvarsdistrikts regi. Tidigare fortbåten

(L-106) M/S Gyltö har haft Pansio i Åbo som sin hemmahamn. Samarbetet med M/S Gyltö upphörde ändå år 2019.

Nylands brigad är en förenande länk för alla som avtjänat sin värnplikt eller har varit och är anställda i brigaden. Det kustnära försvaret är av största vikt för vår säkerhet.

Håll Dej som medlem i Gillet och läsare av FANBÄRAREN à jour med utvecklingen inom försvaret.