Bli medlem!

Kom med och stöd Nylands brigad. Gillets viktigaste uppgift är att stöda Nylands brigad. Som medlem så får du Fanbäraren hemskickad till dig samt information om den verksamhet som Gillet och dess lokalavdelningar ordnar.

Bli medlem

Fanbäraren

Som medlemsförmån i Gillet så får du Nylands brigads truppförbandstidning hemskickad till dig. Gillet är med och stöder Fanbäraren och Fanbäraren fungerar också som vår medlemstidning. År 2020 digitaliserades Fanbäraren och har nu en egen hemsida.

Läs mera

Brigaden

Gillets viktigaste uppgift är att stöda Nylands Brigad, dess personal och dess beväringar. Nylands brigad upprätthåller beredskapen och utbildar moderna kustjägartrupper med hög prestationsförmåga för marinförsvarets behov.  Nylands brigad är en del av Marinen.

Läs mera

Jag har personligen varit medlem i Gillet enda sedan militärtiden. Jag har upplevt att jag på det sättet hållit mig ajour med vad som händer på brigaden genom att jag fått Fanbäraren hem under alla dessa år. För det andra har jag sett hur Gillet stöder Brigaden och det har för mig varit mycket viktigt!

Kom du också med och stöd brigaden!

Christoffer Hällfors
Styrelseordförande
Nylands Brigads Gille

Du som anser vårt försvar viktigt: Kom med i Gillet. Du håller kontakt med det militära och dina gamla miliskompisar, och jobbar för Dragsvik, Finlands finaste förband.

Stig Gustavson
Delegationens ordförande
Nylands Brigads Gille

För Nylands brigad och mig personligen är Gillet viktigt på många plan: för det första, ju bättre försvaret är integrerat i samhället desto effektivare är det – Gillet har en viktig roll i den helheten.
För det andra är sammanhållning ett nyckelord i brigaden. Gillet främjar upprätthållandet av sammanhållningen efter tjänstgöringen, också mellan personer från olika kontingenter.
För det tredje gör Gillets stöd det möjligt för brigaden att genomföra extra anskaffningar för att öka beväringarnas trivsel och att belöna personal och beväringar som gjort väl ifrån sig.

Därför är Gillet och ett medlemskap i det viktiga för Brigaden!

Arvi Tavaila
Brigadkommendör
Nylands Brigad

Aktuellt

Gillets nya hemsida

Välkommen till Gillets nya hemsida. All information som fanns på den tidigare hemsidan finns ännu kvar på den nya hemsidan men utseende har ändrats i samma stil som Fanbärarens nya hemsida. Det är viktigt att utseende är lika på Fanbärarens och Gillets hemsidor eftersom det visar att vi hör till samma organisation. I samband med…

Höstmöte 2020

Nylands Brigads Gille r.f.:s höstmöte ordnas torsdagen den 12 november på Officersmässen vid Nylands Brigad i Dragsvik. Stadgeenliga ärenden behandlas på höstmötet. Höstmötet ordnas enligt pandemiläget och det kan komma förändringar som meddelas här på Gillets hemsida. Förhandsanmälan är obligatorisk med hänvisning till brigadens säkerhetsbestämmelser. Anmälan via www.lyyti.in/NBGhostmote20
Beställ vårt nyhetsbrev