Österbotten störst och viktig!

Hela 37 % av beväringarna vid Nylands brigad kommer från Österbotten. Det är mera än vad det kommer från någon annan region i Finland. Dessa oerhört duktiga österbottniska beväringar gör i många fall större uppoffringar under sin beväringstid än de som bor närmare Dragsvik.

Gillets uppgift är att stöda alla beväringar och vill fungera som en fördomsfri och öppen länk mellan Brigaden och dess beväringar, deras släktingar och vänner. Vi för både beväringarnas och deras beväringarnas föräldrars och vänners tala i frågor som berör beväringens tid vid Brigaden men också i frågor som är det gäller Försvarsmakten och försvarsfostran i stort – dvs oss alla.

Genom medlemskap och aktivitet i Gillet får man en aktiv och nyttig kanal till Brigaden.

Brigaden viktig för regionen

De österbottniska kommunerna har sett att Brigaden är viktig för dem precis som det stora antalet österbottniska beväringarna är viktiga för Brigaden.  Antalet Gille-medlemmar i Österbotten ökar nu stadigt och nya medlemmar är hjärtligt välkomna.

Kontaktperson:

Jesper Wikström
Tfn 050 541 0640
epost: sodraob@nylandsbrigadsgille.fi