joukko-osastokartta_2015_swe_final

Nylands brigad är Finlands enda svenskspråkiga truppförband. Vid brigaden utbildas årligen närmare 1500 beväringar och ett antal reservister. Brigaden sysselsätter totalt ca 200 personer av vilka ett drygt trettiotal är civila. Beväringarna kommer från olika delar av landet och Nylands brigad kan därför med fog kallas för Finlands mest nationella truppförband.

Den kustnära och ofta fartfyllda utbildningen tilltalar även finskspråkiga beväringar. Brigaden kan erbjuda intressanta uppgifter och utmaningar inom många olika delområden. Beväringar som erbjuds möjlighet att välja internationell inriktning kan delta i internationella övningar. Dessa ger dem färdighet att delta även i krishanterings- och fredsbevarande uppgifter.

Brigaden är belägen i Dragsvik, ett par kilometer från Raseborgs stadskärna i västra Nyland på halvannan timmes köravstånd från såväl Helsingfors som Åbo.

Logo NylBr

Nylands brigad utgör en viktig och effektiv del av den nya marinen. Truppförbandets förnyade militära materiel, trupproduktionsuppgifter, organisation samt garnisonens nyrenoverade kaserner och de som nu renoveras ,förbättrar ytterligare truppförbandets verksamhetsförutsättningar med tanke på utvecklingen av försvaret och en förbättring av försvarsberedskapen.

Nylands brigad i omvandling som en viktig del av den nya marinen

Året 2014  präglades av finjustering inför försvarsmaktsreformen och samtidigt marinformen, som trädde i kraft i år. I praktiken återställde reformen repetitionsövningsvolymerna samt beväringarnas terrängdygn till den nivå som de operativa kraven förutsätter.

Förändringarna inverkar på Nylands brigads dagliga rutiner till havs, i terrängen och vid staben. Den teknologiska utvecklingen, det minskande antalet trupper samt i synnerhet den ökade betydelsen av flyg- och precisionsvapen har ökat rörelsens och skyddets betydelse på stridsfältet.

Antalet rörliga offensiva, operativa kustjägartrupper som brigaden producerar har ökat under det senaste årtiondet och behovet av dem ökar fortsättningsvis. Ledningsmetoder och -processer som stöder den operativa rörligheten samt organisationsstrukturen, d.v.s. förmågan att leda och verkställa rörliga krigsoperationer på kusten, är centrala uppgiftsfält inom brigaden under innevarande år.

Internationell prägel för med sig intressanta utmaningar

Nylands brigad har fått hedersuppgiften att utbilda och försätta en internationell kustjägarenhet ATU (Amphibious Task Unit) i beredskap och ställa den till Natos förfogande under år 2015.
ATU-enheten placeras i truppen Nato Responce Force (NRF) som består av armé-, flyg- och marinförband samt specialtrupper som snabbt kan sändas till operationer där de behövs. Den första gemensamma övningen och evalueringen för denna trupp, som består av stampersonal och reservister, ordnades i slutet av sommaren 2013. I början av september 2014 ordnades den internationella övningen NOCO14  av marinen och evalueringen i syfte att säkerställa den beredskap som behövs 2015.  I övningen deltog över tio länder och alla försvarsgrenar  var representerade.

Nylands brigads ATU-utbildning, som ger förutsättningar att söka sig till NRF-trupper samt andra krishanteringsuppgifter, tar totalt 12 månader. Av denna tid utgör den internationella andelen 6 månader. Till utbildningen hör spaning, övervakning och eftersökning, särskilt längs kusten, i skärgården och på hamnområden. Utbildningsspråk är svenska och engelska. Deltagande i utbildningen är frivilligt och bygger på ansökan.

Marininfanteriutbildningen är nationellt och internationellt sett populär

Nylands brigads viktigaste uppgift är att utbilda marininfanteri eller rörliga kusttrupper för marinens och försvarsmaktens kristida och krigstida behov samt för internationella uppgifter. Brigaden utbildar bl.a. kustjägare, granatkastarmän, pionjärer, militärpoliser, chaufförer och båtförare. Därtill ges utbildning för många specialuppgifter, såsom eldlednings-, signal- och mätuppgifter samt medicinal- och underhållsuppgifter.
Utbildningen ger förutsättningar även för stödjande av myndigheter i handräckningsuppgifter. Vid behov skyddar kustjägarenheter sjötrafiken, områden eller objekt samt utför eftersöknings-, spanings- och patrulleringsuppgifter i skärgården och på kusten. Också röjningen av olika sprängmedel och bekämpning av miljöskador hör till truppförbandets färdigheter.

Nylands brigad leds av brigadkommendören. Till organisationen hör staben, två bataljoner samt underhållscentralen. Bataljonerna heter Vasa kustjägarbataljon och Ekenäs kustbataljon. Underställd den sistnämnda verkar även underofficersskolan, som ger internationell utbildning och gruppchefsutbildning.

Brigaden sysselsätter knappt 200 soldater och civila. Inom garnisonsområdet i Dragsvik som hör till Raseborg, arbetar nästan hundra personer i olika stödtjänster, till vilka bl.a. hälsovården, bespisningen och underhållet av fastigheter och områden hör.