Nylands Brigads Gille rf:s stadgar

Godkända av Patent- och Registerstyrelsen 23.2.2012

1§ Namn, hemort, språk och årsdag

Föreningens namn är NYLANDS BRIGADS GILLE r.f. Dess hemort är Raseborgs stad och dess officiella språk är svenska. Gillets årsdag är Svenska Dagen. I dessa stadgar benämns föreningen Gillet.

2§ Gillets syfte och verksamhetsformer

Gillets syfte är att

 • främja det frivilliga försvarsarbetet och försvarsandan
 • stöda Nylands Brigad, dess beväringar och personal
 • främja beväringarnas och personalens motivation, trivsel och fritidsverksamhet
 • vårda de finlandssvenska försvarstraditionerna
 • att främja den svenskspråkiga frivilliga försvars- och krishanteringsutbildningen

För att fullfölja sitt syfte arrangerar Gillet och dess lokalavdelningar aktiviteter, utger tidningar och trycksaker och samlar traditionsmaterial.

Gillets verksamhetsområde är hela landet.

För att stöda verksamheten kan Gillet ta emot donationer och testamenten, samt utöva kioskverksamhet, anordna lotterier och penninginsamlingar. Gillets verksamhet får inte vara huvudsakligen av ekonomisk natur.

3§ Medlemmar

En var som antar Gillets syfte och stadgar kan bli medlem i Gillet.

Gillets medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

Gillets möte kan på förslag av styrelsen till hedersordförande eller hedersmedlem kalla person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat Gillets verksamhet. Dessa personer är befriade från medlemsavgift.

4§ Utträde och uteslutning av medlem ur Gillet

En medlem har rätt att utträda ur Gillet genom skriftlig anmäla detta hos Gillets styrelse eller dess ordförande eller genom att vid Gillets möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur Gillet, om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om hon/han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i Gillet har åtagit sig eller om hon/han genom sitt beteende inom eller utom Gillet avsevärt har skadat detta eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i Gillets stadgar.

5§ Medlemsavgiften

Höstmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgift som uppbärs av medlemmarna

6§ Lokalavdelningar

Gillets medlemmar kan med styrelsens medgivande bilda oregistrerade lokalavdelningar för att främja medlemmarnas inbördes sammanhållning och Gillets syften.

7§ Styrelsen

Gillets angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och åtta (8) andra medlemmar som alla utses vid höstmötet för en mandattid av två kalenderår, så att hälften av styrelsen årligen är i tur att avgå. Första gången avgör lotten. Styrelsemedlem som är i tur att avgå kan återväljas så att hon/han innehar en styrelsepost högst åtta år i följd.

Styrelsen väljer inom sig viceordförande samt utser inom eller utom sig sekreterare, skattmästare och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då hon/han har förhinder på kallelse av viceordföranden då de finner styrelsemöte nödvändigt eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när hälften av dess medlemmar och ordföranden eller viceordföranden är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

8§ Tecknande av Gillets namn

Gillets namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden tillsammans med sekreteraren eller skattmästaren.

9§ Delegationen

Delegationen är Gillets stödande och rådgivande organ. Den består av högst trettio (30) medlemmar inklusive ordföranden och viceordföranden.

Ordföranden och delegaterna utses av höstmötet för ett år i sänder.

Delegaterna kan inneha en delegationsplats högst åtta (8) år i följd.

Delegationen sammankommer på kallelse av sin ordförande minst två gånger under verksamhetsåret, eller då minst tio (10) delegationsmedlemmar så önskar. I det senare fallet bör mötet hållas inom 21 dagar från det att kravet framställts.

Delegationen är beslutför då ordförande eller viceordförande och sju (7) delegater är närvarande. Kallelse till delegationens möten delges deltagarna skriftligen eller per e-post minst fjorton (14) dagar före mötet.

10§ Delegationens uppgifter

Delegationens uppgifter är att

 • stöda Gillet och dess organ i all dess verksamhet
 • behandla frågor av principiell betydelse för Gillets verksamhet
 • avge utlåtanden och göra förslag till styrelsen.

11§ Räkenskapsperiod och revision

Gillets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskaren senast tre veckor före vårmötet. Verksamhetsgranskaren skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

12§ Gillets möten

Gillet håller två ordinarie möten om året.

Gillets vårmöte hålls under tiden januari-maj och höstmöte under tiden september-december på en av styrelsen fastställd dag.

Ett extra möte hålls då Gillets möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av Gillets röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio (30) dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid Gillets möten har varje medlem en röst.

Som mötets beslut gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

13§ Kallelse till Gillets möten

Styrelsen skall sammankalla Gillets möten senast sju (7) dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem, genom annons i den tidning som bestäms av höstmötet, på Gillets hemsida www.nylandsbrigadsgille.fi eller per e-post till de medlemmar som gett sin e-postadress till Gillet.

14§ De ordinarie mötena

Vid Gillets vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkännes
 5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras
 6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Vid Gillets höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkännes
 5. Verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
 6. Val av ordförande och övriga styrelsemedlemmar som är i tur att avgå
 7. Val av en verksamhetsgranskare och dennes suppleant
 8. Antalet medlemmar i delegationen fastställes
 9. Val av delegationens ordförande och medlemmar
 10. Beslut om i vilken tidning Gillets möten under följande kalenderår kungöres
 11. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Om en Gillesmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid Gillets vår- eller höstmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen

15§ Ändring av stadgarna och upplösning av Gillet

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av Gillet skall fattas vid föreningens möte med minst trefjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av Gillet

Då Gillet upplöses används Gillets tillgångar för att främja Gillets syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen.