9§ Delegationen

Delegationen är Gillets stödande och rådgivande organ. Den består av högst trettio (30) medlemmar inklusive ordföranden och viceordföranden.

Ordföranden och delegaterna utses av höstmötet för ett år i sänder.

Delegaterna kan inneha en delegationsplats högst åtta (8) år i följd.

Delegationen sammankommer på kallelse av sin ordförande minst två gånger under verksamhetsåret, eller då minst tio (10) delegationsmedlemmar så önskar. I det senare fallet bör mötet hållas inom 21 dagar från det att kravet framställts.

Delegationen är beslutför då ordförande eller viceordförande och sju (7) delegater är närvarande. Kallelse till delegationens möten delges deltagarna skriftligen eller per e-post minst fjorton (14) dagar före mötet.

10§ Delegationens uppgifter

Delegationens uppgifter är att

  • stöda Gillet och dess organ i all dess verksamhet
  • behandla frågor av principiell betydelse för Gillets verksamhet
  • avge utlåtanden och göra förslag till styrelsen.

Delegationen 2024

Ordförande:

Robin Elfving,  Helsingfors

Ledamöter:

Anders Adlercreutz, Kyrkslätt

Alexis Aminoff, Stockholm

Otto Andersson, Lovisa

Alexander Bargum, Helsingfors

Henrik Creutz, Lovisa

Albert Ehrnrooth, Helsingfors

Bernt Ehrnrooth, Helsingfors

Jan-Eric Enestam, Västanfjärd

Jan Eriksson, Pargas

Jannica Fagerholm, Helsingfors

Elli Flén, Nykarleby

Filip Hamro-Drotz, Grankulla

Eva–Lisa Heinrichs, Raseborg

Susanne Homén-Lindberg, Helsingfors

Johan von Knorring, Grankulla

Johan Kvarnström, Raseborg

Patrik Lerche, Helsingfors

Tom Liljestrand, Lovisa

Mats Löfström, Eckerö

Henrik Nystén, Helsingfors

Jan D Oker-Blom, Lovisa

Malin Pettersson, Helsingfors

Joakim Strand, Vasa

Petra Theman, Raseborg

Kjell Törner, Borgå

Henrik Vuornos, Esbo

Carita Wallgren-Lindholm, Raseborg

Henrik Wolff, Helsingfors

Mathias Österberg, Malax