Nylands Brigads Gille r.f. är ett truppförbandsgille för Nylands Brigad som har som uppgift att stöda Nylands brigad och dess beväringar. Till uppgifterna hör även frivilligt försvarsarbete och de finlandssvenska försvarstraditionerna. Gillet har ca 1700 medlemmar runtom i Finland och Sverige. Gillets verksamhet sköts lokalt av lokalavdelningar.

Nylands Brigads Gille rf:s uppgift

Nylands Brigads fana

Gillets uppgift är att stöda Nylands brigad och dess beväringar.

Till  uppgifterna hör även  frivilligt försvarsarbete och de finlandssvenska försvarstraditionerna.

Gillets verksamhet sker i huvudsak i lokalavdelningarna, som presenteras under sina egna sidor

Gillet sköter allmän information, administrerar Sponsorklubben och svarar för det gemensamma medlemsregistret .

Nylands brigad – Ett truppförband inom Marinen – Merivoimat

Gillet förr och nu

Ett gott kamratskap har nästan alltid uppstått spontant inom militära trupper och avdelningar, oberoende om de bestått av yrkessoldatervärnpliktiga eller frivilliga. I många trupper runt om i världen är truppförbandsäran t.o.m, viktigare än att man slåss för ”kung och fosterland”.

För att skapa en förenande länk mellan den som tjänstgör och har tjänstgjort inom samma trupp, föddes tanken på att bilda truppförbandsgillen. De första gillena i Norden bildades i Danmark och Sverige i slutet på 1800-talet. Norge kom med i gilleverksamheten i medlet av 1930-talet men det skulle dröja ända till början av 1960-talet, och med försvarsmaktens stöd, innan försvarsgillen grundades i Finland.

Nylands Brigads Gille rf grundades i Helsingfors den 2 januari 1963 av personer som tjänstgjort i Nylands Regemente på 1920 och -30 talet samt av sådana som tjänstgjort och tjänstgjorde i vår svenskspråkiga trupp i Dragsvik.

Under de första åren byggdes organisationen upp. Som andra truppförbandsgille i Finland, fick Nylands Brigads Gille sin fana 1966. Gillet donerade även truppenhetsfanor och enhetsvimplar till brigadens enheter i slutet på 1960 talet.

Gillet var den drivande kraften till att Nylands brigads truppförbandskors, Siikajokikorset, togs i bruk och som utdelades för första gången på brigadens årsdag den 18 april 1969.

På 1970 och -80 talet framstod gillets uppgift att stöda brigaden som allt viktigare. Fritidshusets ombyggnad och inredning finansierades till stor del av gillet. På 1980 talet genomfördes renoveringen av Kaptensbostället på Traditionskullen och byggandet av traditionskorsun med gillets stöd.

Från 1984 får alla gillemedlemmar Nylands brigads truppförbandstidning, Fanbäraren som medlemsförmån och Gillet deltar även i finansieringen av tidningen.

1996 utkom boken ”Finlandssvenskt försvar, Nylands Brigad och Dragsvik garnison” där Gillet fungerade som utgivare.

Gillets 25-årshistorik som skrevs av Joakim Hansson, ”Ett kvartsekel för Nylands Brigad”, utgavs år 1988, tog avstamp i Gillets ungdomsår. Den beskriver tillblivelsen, hur Gillet sökte sin form och så småningom skapade grunden för det som vi känner som Gillet idag.

År 2010 publicerades den ny Finlandssvenska Soldatpsalmboken som finansierades av bland andra Soldathemsföreningen och Gillet. Psalmboken högtidliga invigdes av Biskop Björn Vikström den 4 juni 2010 på Försvarets Fanfest i Raseborg.

Till 50 års jubileet 2013 utgavs en ny historik ”För Krigaren och Brigaden” med Dick Lundell som författare. Den finns till salu i samband med Gillets medlems- och lokalavdelningsmöten

I början av 1980 talet grundades den första lokalavdelningen och i detta nu har Gillet sju lokalavdelningar av vilka en t.o.m finns i Sverige. Dessutom har föreningen Gillesartilleristerna även lokalavdelningsstatus.

Gillet har fått äran att föra vidare det berömda IR61:s traditioner, regementet som leddes av överste Alpo Marttinen och som tillsammans med KTR8 i Tienhaara stoppade den mångfaldigt större fienden.

Mycket av IR61s minnesföremål finns idag i Kaptensbostället, sommaren 2012 avtäcktes regementets minnesplatta i Dragsvik, och du kan även läsa mera om IR61 här.

Gillet ansvarar även för minnesmärket över IR61 och KTR8:s sägenomspunna försvarsstrid vid Tienhaara.

År 2016 donerade Gillet en ny träningslokal till Brigaden, GilleGymmet. Det finansierades av Gillet tillsammans med externa donatorer.