FANBÄRAREN 418 pärm

Fanbäraren är Nylands brigads och Gillets gemensamma tidning. Det är den enda svenskspråkiga militärtidsskriften som ges ut i Finland.

Tidningen utkommer fyra gånger per år med en upplaga på 3000 tryckta exemplar och har omkring 2500 prenumeranter i Finland och utomlands.

Tidningen utges även i digital form.

Tidningen värderas mycket högt av sina läsare och utgör ett uppskattat visitkort för brigaden och den är även Gillets medlemstidning.

Chefredaktör:
Jens Berg /Montem Ab
E-post jens@montem.fi
Tel: 040 585 9039

Ansvarig utgivare:
Brigadkommendör, kommodor Arvi Tavaila
Tfn: +358 (0) 299 33 9102
E-post: redaktion@fanbararen.f@managedfi

Fanbäraren utvecklades år 2020 som ett projekt och då startades en ny hemsida för tidningen fanbararen.fi där man kan läsa aktuellt och var Gillets medlemmar kan läsa tidningen digitalt utöver den tryckta versionen.

Nylands Brigads Gille är inte enbart projektägare utan också en av finansiärerna till utvecklingen. Utvecklingen av den digitala Fanbäraren har också möjliggjorts tack vare understöd från flera externa finansiärer. Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr, Sophie von Julins Stiftelse och Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns Stiftelse har alla bidragit till att finansiera projektet.

Annonsera i Fanbäraren

För annonsörer är tidningen attraktiv, den har förmånliga annonspriser och når högt kvalificerade och köpstarka kunder. En annons har ett mycket högt reklamvärde och är samtidigt ett stöd till den verksamhet som Gillet och Beväringskommittén bedriver till förmån för beväringarna vid Nylands brigad idag och i framtiden. Ifall du vill annonsera i tidningen så var i kontakt med chefredaktören.