Beväringarna och personalen vid Nylands brigad har  en ny och toppmodern konditionssal

1200-DLu-2016-001-002

GilleGymmet projektet organiserades av Gillet och finansierades i sin helhet av privata medel från Gillets sponsorer. För ändamålet användes inga medel från vare sig Försvarsmakten eller andra statliga organisationer.

I Idrottshusets foajé utanför GilleGymmet hänger en Donatorsköld som berättar om vilka som är GilleGymmet Donatorer

GilleGymmet överräcktes till Nylands brigad på Brigadens årsdag den 18 april 2016.

1200-DLu-2016-001-003

Projektet fick sin början i december år 2014 på initiativ av Thorbjörn Sirén, och planeringsarbetet inleddes under våren 2015. Som sakkunnig i planeringen anlitades Peter Byman från EVO-fitness, som har lång och omfattande erfarenhet av planering av och operativ konditionssalsverksamhet i Europa.

Utrymmena är krävande ur planeringssynvinkel. De är spridda på flera ställen, har delvis lågt till tak och den gamla Idrottshallens konstruktioner kunde inte byggas om för att bättre passa för verksamheten. Det gällde att anpassa planeringen till de till buds stående fysiska realiteterna. Byggnaden ägs av Senatsfastigheter, förvaltas av Nylands brigad men alla byggnads och underhållsarbeten får endast utföras av Försvarsmaktens Byggnadsverk.

Bland alla de leverantörer av konditionssalsutrustning som finns tillgänglig, föll valet på Fysioline från Tammerfors, som har erfarenhet av att leverera utrustning till Försvarsmakten.

1200-DLu-2016-001-001

Bland de viktigaste urvalskriterierna kan nämnas säkerhet, hållbarhet och funktionsduglighet men även att utrustningen är lämpad och anpassad för försvarsmaktens behov och ett stort antal användare.

Behovet av underhåll skall vara minimalt och tillgången på service och reservdelar skall vara garanterad.

GilleGymmet som är öppet dagligen från morgon till kväll,  har idag i medeltal 300 användare per dag och verksamheten i Gymmet leds och övervakas av brigadens idrottsofficer.